شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > خیریه > بازگشایی راههای روستایی آسیب دیده از سیل در بخش فین بندرعباس