آرشیو خبرها

    تا پایان خرداد ماه سال 1392، بیش از 6000 متر حفاری در معدن سنگ آهن آک کهور انجام شده است.  (1392/09/30)


    شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور در جهت تکمیل مطالعات اکتشافی در محدوده معدن سنگ آهن تحت تملک خود در 35 کیلومتری غرب فین، پس ازتهیه نقشههای توپوگرافی و زمین شناسی در مقیاسهای 1:5000 و 1:1000 اقدام به حفر گمانه های اکتشافی به دو روش پودری و مغزهگیری نموده است. در این راستا تا پایان خرداد ماه سال 1392 بیش از 6000 متر حفاری انجام شده که حدود 2143 متر آن بصورت مغزهگیری و 3892 متر نیز به روش پودری بوده است.

    برپایه مطالعات انجام شده توسط مشاوران داخلی و خارجی، جهت تخمین دقیقتر مقدار ذخیره ماده معدنی، حدود 6000 متر حفاری دیگر لازم است که در حال حاضر برنامهریزی لازم برای انجام حدود 2000 متر آن، توسط پیمانکار حفاری و عمدتاً در بخشهای غرب و جنوب غرب معدن انجام شده و یا در حال اجرا میباشد.