شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > دسته بندی نشده > رشد قیمتهای جهانی و تاثیر آن بر صادرات