شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > اخبار > رشته معدن با مشارکت شرکت معدنی آک کهور آغاز به کار کرد