شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > اخبار > جزئیات رشد تولید ۲۰ محصول صنعتی و معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۰