شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > اخبار > توسعه رشته معدن در هنرستان حکیم نظامی منطقه فین