شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > خیریه > توزیع بخاری برقی در شهر فین و روستاهای اطراف با هماهنگی نماینده دادگستری بین خانواده های آسیب دیده در زلزله اخیر