شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور > اخبار > اخبار > بخش معدنی خراسان رضوی با مشکل حمل و نقل مواجه است